مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام متقاضیان در الوپیک

جهت احراز مالکیت و نوع وسیله نقلیه (اصل مدرک وسیله نقلیه)

1-کارت وسیله نقلیه (به نام سفیر)
2- برگ سبز وسیله نقلیه (به نام سفیر)

در صورتی که مالک وسیله نقلیه شخص ثالث باشد، متقاضی ثبت نام ملزم به ارائه اصل مدرک شناسایی مالک وسیله نقلیه و همچنین رضایت نامه کتبی محضری، از مالک وسیله نقلیه میباشد
درصورتی که وسیله ی نقلیه به نام اقوام درجه 1 مثل(مادر،پدر،خواهر،بردار) باشد با اصل شناسنامه یا کارت ملی صاحب وسیله نقلیه ثبت نام بلامانع است

جهت احراز هویت(اصل مدارک شناسایی)

1- کارت ملی هوشمند (ویا کارت ملی قدیمی با رسید اقدام برای گرفتن کارت ملی هوشمند)
2- شناسنامه جدید ،قدیمی

جهت احراز محل سکونت (اصل مدرک محل سکونت)

1- اجاره نامه
2- قول نامه
3-سند تک برگ محل سکونت

در صورت بنام نبودن مدرک سکونتی مشکلی برای ثبت نام وجود ندارد
در صورت نداشتن اجاره نامه و یا قول نامه با ارائه قبض سال جدید که آدرسش با کارت سبز و یا بیمه (به نام سفیر) مطابقت کند ثبت نام انجام می پذیرد

سفته

1- برای وانت 20 ملیون تومان
2- برای سواری و موتور10ملیون تومان

آموزش مراحل ثبت نام
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!