مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام متقاضیان در الوپیک

جهت احراز مالکیت و نوع وسیله نقلیه (اصل مدرک وسیله نقلیه)

1-کارت وسیله نقلیه (به نام سفیر)
2- برگ سبز وسیله نقلیه (به نام سفیر)

در صورت عدم مالکیت وسیله نقلیه حتما قول نامه ویا اجازه نامه محضری نیاز می باشد
در صورت داشتن قول نامه با سربرگ و مهر معتبر و داشتن تاریخ سال جاری به نام شخص سفیر و همچنین داشتن بیمه نامه به نام سفیر ثبت نام بلا مانع است
در صورتی که وسیله نقلیه به نام خانواده درجه اول (پدر،مادر،خواهر،برادر) باشد، با ارائه اصل شناسنامه صاحب وسیله نقلیه نیاز به رضایت نامه محضری نمی باشد و ثبت نام بلا مانع است

جهت احراز هویت(اصل مدارک شناسایی)

1- کارت ملی هوشمند (ویا کارت ملی قدیمی با رسید اقدام برای گرفتن کارت ملی هوشمند)
2- شناسنامه جدید ،قدیمی

جهت احراز محل سکونت (اصل مدرک محل سکونت)

1- اجاره نامه
2- قول نامه
3-سند تک برگ محل سکونت

در صورت بنام نبودن مدرک سکونتی مشکلی برای ثبت نام وجود ندارد
در صورت نداشتن اجاره نامه و یا قول نامه با ارائه قبض سال جدید که آدرسش با کارت سبز و یا بیمه (به نام سفیر) مطابقت کند ثبت نام انجام می پذیرد

سفته

1- برای وانت 20 ملیون تومان
2- برای سواری و موتور10ملیون تومان

آموزش مراحل ثبت نام
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!