نحوه اضافه کردن برگشت به سفر

مراحل ثبت
1-بعد از تایید مبدا و مقصد با لمس دکمه +مقصد بعدی میتوانید در مجموع تا 5 مقصد را اضافه کنید
2-مقصدهای جدید نیز دارای اضافه کردن جزئیات می باشند

فیلم آموزش
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!