برخی از خدمات ما به کار در حال حاضر به نظر می رسد.

تیم ما اعلام کرده است و در مرتب کردن این موضوع کار می کند.

نحوه افزودن معطلی به سفارش

مراحل ثبت
۱ -مبدا را مشخص کرده و تایید کنید
۲-مقصد را مشخص کرده و تایید کنید
۳-قبل از ارسال درخواست گزینه تنظیمات را لمس کنید
۴-با استفاده از گزینه توقف در مسیر،مدت زمان معطلی را اضافه کنید
فیلم آموزش
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!