جهت احراز مالکیت و نوع وسیله نقلیه (اصل مدرک وسیله نقلیه)
  1.   کارت وسیله نقلیه (به نام سفیر)
  2.   برگ سبز وسیله نقلیه (به نام سفیر)

  در صورتی که مالک وسیله نقلیه شخص ثالث باشد، متقاضی ثبت نام ملزم به ارائه اصل مدرک شناسایی مالک وسیله نقلیه و همچنین رضایت نامه کتبی محضری، از مالک وسیله نقلیه میباشددرصورتی که وسیله ی نقلیه به نام اقوام درجه 1 مثل(مادر،پدر،خواهر،بردار) باشد با اصل شناسنامه یا کارت ملی صاحب وسیله نقلیه ثبت نام بلامانع است

  جهت احراز هویت(اصل مدارک شناسایی)
  1.    کارت ملی هوشمند (ویا کارت ملی قدیمی با رسید اقدام برای گرفتن کارت ملی هوشمند)
  2.   شناسنامه جدید ،قدیمی
  جهت احراز محل سکونت (اصل مدرک محل سکونت)
  1.   اجاره نامه
  2.   قول نامه
  3. سند تک برگ محل سکونت

  در صورت بنام نبودن مدرک سکونتی مشکلی برای ثبت نام وجود ندارددر صورت نداشتن اجاره نامه و یا قول نامه با ارائه قبض سال جدید که آدرسش با کارت سبز و یا بیمه (به نام سفیر) مطابقت کند ثبت نام انجام می پذیرد

  سفته
  1. برای وانت 20 ملیون تومان
  2. برای سواری و موتور10ملیون تومانl