سفیران و مشتریان الوپیک می‌توانند برای اطمینان بیشتر از جابجایی صحیح مرسوله از کالای مذکور عکسبرداری کنند.

کاربران الوپیک قادر هستند با تهیه عکس از مرسوله‌ای که به سفیران الوپیک تحویل می‌دهند، سندی قابل پیگیری در اختیار داشته باشند تا در صورت وقوع هرگونه خسارت احتمالی، امکان پیگیری دقیق‌تری داشته باشند.

از طرفی سفیران الوپیک پس از تحویل مرسوله از مشتری می‌توانند عکس کالا را گرفته و در نرم‌افزار خود ثبت کنند تا این اطمینان برای سفیران نیز بیش از پیش شود.

تصاویر گرفته شده از سوی کاربران و سفیران برای طرفین قابل رویت بوده و امکان تطبیق و رصد آن را در زمان تحویل به مقصد دارند