مراحل ثبت

  1.   بعد از تایید مبدا و مقصد با لمس دکمه +مقصد بعدی میتوانید در مجموع تا 5 مقصد را اضافه کنید
  2.   مقصدهای جدید نیز دارای اضافه کردن جزئیات می باشند

  فیلم آموزش نحوه اضافه کردن برگشت به سفر