مراحل ثبت

  1.  مبدا را مشخص کرده و تایید کنید
  2.  مقصد را مشخص کرده و تایید کنید
  3.  قبل از ارسال درخواست گزینه تنظیمات را لمس کنید
  4.  با استفاده از گزینه توقف در مسیر،مدت زمان معطلی را اضافه کنید

فیلم آموزش نحوه افزودن معطلی به سفارش