مراحل ثبت

  1.  بعد از تایید مبدا و مقصد با لمس دکمه +مقصد بعدی میتوانید در مجموع تا 5 مقصد را اضافه کنید
  2.  مقصدهای جدید نیز دارای اضافه کردن جزئیات می باشند

فیلم آموزش نحوه درخواست چند مقصده