مراحل ثبت درخواست

  1.   مبدا را مشخص کرده و تایید کنید
  2. مقصد را مشخص کرده و تایید کنید
  3. قبل از ارسال درخواست گزینه تنظیمات را لمس کنید
  4. با استفاده از گزینه هزینه حمل و نقل،نوع پرداخت خود را مشخص کنید
  5. وارد درگاه بانک شده و پرداخت را انجام دهید

فیلم آموزش نحوه تبدیل پرداخت نقدی به اعتباری