مراحل ثبت درخواست

  1. دگزینه الوتاکسی را انتخاب نمایی
  2. مبدا مورد نظر خود را روی نقشه پیدا کنید(مشخص کنید)
  3. با لمس دکمه جزئیات میتوانید پلاک،واحد،شماره فرستنده،نام فرستنده، و توضیحات جهت راهنمایی سفیر را کامل کرده و دکمه تایید مبدا را لمس کنید
  4. مقصد خود را روی نقشه پبدا کنید و جزئیات مورد نظر را کامل کنید
  5. قبل از ارسال درخواست با لمس دکمه تنظیمات میتوانید نوع پرداخت،طرف پرداخت،برگشت دارد یا ندارد،توقف و زمان ارسال درخواست را مشخص کرده و درخواست را ارسال کنی

فیلم آموزش ارسال درخواست تاکسی موتور