در روش ارسال آدرس از طریق "متن آدرس" هوش مصنوعی الوپیک به جست و جوی مشخصات جغرافیایی آدرس شما (یا نقطه آدرس بر روی نقشه) خواهد پرداخت. در این فرایند برخی از آدرس ها توسط سیستم شناسایی نشده و نیاز به چک توسط اپراتور می‌باشد.

با وجود "عرض و طول جغرافیایی" یا "کد پستی" سیستم با درنظر گرفتن این اطلاعات نقطه دقیق آدرس بر روی نقشه را یافته و نیاز به بررسی دوباره این آدرس ها نمی باشد. از این رو الوپیک هزینه ذخیره شده از بابت نیروی انسانی را به صورت تخفیف در اختیار کاربران قرار می دهد.