پایگاه دانش الوپیک | مشتریان

مشتریان

اطلاعات مرتبط با مشتریان

الوپیک (ارسال مرسوله)

آموزش ارسال مرسوله با سرویس الوپیک

الوفروش (معامله بین کاربر و مشتری خود)

آموزش ارسال و دریافت هزینه مرسوله با سرویس الوفروش

سفارشات انبوه

توضیحات مربوط به سفارشات انبوه الوپیک

باشگاه مشتریان

توضیحات درمورد باشگاه مشتریان الوپیک

تضمین تحویل مرسوله

منظور ازتضمین تحویل مرسوله چیست

الوتاکسی

آموزش سرویس الوتاکسی جهت جابجایی افراد

الووانت

آموزش سروسی الووانت جهت ارسال بارهای بزرگ توسط وانت

الوپست

آموزش سرویس الوپست جهت پست مرسولات از خانه

شکایت از سفیر

دلایش و روش های شکایت از سفیران الوپیک

مشکلات مالی

مشکلات مالی در اپلیکیشن الوپیک

کلمات الوپیکی

معرفی کلمات و اصطلاحات به کار رفته در اپلیکیشن الوپیک

مشکلات نرم افزار

آموزش نحوه برخورد با مشکلات در اپلیکیشن الوپیک

چگونه درخواست خود را ثبت کنم؟

نحوه ثبت درخواست در سرویس های الوپیک، الوتاکسی، الووانت، الوپست، الوفروش و سفارشات انبوه

چرا با ورود عرض و طول جغرافیایی یا کد پستی در سرویس الونومیک تخفیف میگیریم؟

چرا با ورود عرض و طول جغرافیایی یا کد پستی در سرویس الونومیک تخفیف میگیریم؟

جواب سوال خود را نیافتید؟

با همکاران ما چت کنید